Badania laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla studentów WMCM

1. Studenci na początku I roku studiów muszą wykonać badanie lekarskie i laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo Salmonella-Shigella, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów. Studenci WMCM zobowiązani są w trakcie I roku studiów (nie później niż do końca maja) do udokumentowania przeprowadzonego badania, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Dziekanatu WMCM wmcm@uksw.edu.pl, w tytule wiadomości: numer indeksu zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta.

2. Zaświadczenie/Orzeczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać aktualny dokument w celu legitymowania się.

3. Student, który nie ma wykonanych badań proszony jest o pobranie z Dziekanatu podpisanego skierowania na badania laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Student może to badanie wykonać w stacji SANEPID lub w laboratorium z nią współpracującym. Następnie student powinien z wynikiem nosicielstwa, celem uzyskania orzeczenia, udać się na wizytę do lekarza POZ (bezpłatnie) lub do lekarza medycyny pracy (zgodnie z informacją uzyskaną z Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych jest płatne i wynosi 60 zł).

5. Badanie na nosicielstwo jest ważne cały czas do momentu zachorowania na Salmonella-Shigella.

6. Orzeczenie wystawiane jest na różny okres w zależności od lekarza, zazwyczaj są to 2-3 lata.

7. Studenci WMCM mogą wykonać bezpłatnie badanie laboratoryjne w WSSE przy ulicy Żelaznej 79 w Warszawie. Oprócz skierowania wydanego przez Uczelnię, student powinien mieć wypełnione zlecenie badania. Cała procedura jest opisana w dokumencie „Informacje dla pacjenta zlecającego badania w Laboratorium WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79” https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/laboratorium-badan-na-nosicielstwo: “Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, i posiadający skierowania na ww. badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badanie. Osoby te muszą okazać skierowanie w momencie oddawania próbek do badania”.

8. Uczelnia nie zwraca kosztów badań i szczepień.

Skip to content