Badania laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych dla studentów WMCM

1) Studenci I roku WMCM zobowiązani są nie później niż do końca stycznia roku następnego do udokumentowania przeprowadzonych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Dziekanatu WMCM: wmcm@uksw.edu.pl, w tytule wiadomości podając: numer indeksu, zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta.
2) Orzeczenie/zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać dokument w celu legitymowania się.
3) Student, który nie wykonał niezbędnych badań lekarskich do wydania orzeczenia/zaświadczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych zobowiązany jest do uzyskania z Dziekanatu skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
4) Na indywidualną prośbę studenta przesłaną na adres e-mail Dziekanatu WMCM wmcm@uksw.edu.pl, zostaje studentowi wystawione skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych i w odpowiedzi na e-mail zostaje przesłany skan skierowania.
5) Badania laboratoryjne, niezbędne do wydania orzeczenia o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych są bezpłatne dla studentów WMCM, które przez cały okres studiów wykonuje się tylko jeden raz, z zastrzeżeniem, że studenci zobowiązani są do ponownego wykonania badania, jeżeli w okresie nauki nastąpiło zakażenie czynnikiem chorobotwórczym objętym przedmiotowym badaniem.
6) Badania laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologiczne wykonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ulicy Żelaznej 79 w Warszawie, w której studenci WMCM mogą wykonać bezpłatnie badanie laboratoryjne. Oprócz skierowania wydanego przez Uczelnię, student powinien zabrać ze sobą wypełnione zlecenie badania. Cała procedura jest opisana w dokumencie „Informacje dla pacjenta zlecającego badania w Laboratorium WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79” https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/laboratorium-badan-na-nosicielstwo.
7) Studenci kształcący się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby i posiadający skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych z uczelni nie płacą za wykonanie badania, pod warunkiem okazania skierowania w momencie oddawania próbek do badania.
8) Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy (badania płatne). Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych bezpłatnie wystawia lekarz POZ.
9) Uczelnia nie zwraca kosztów badań
Skip to content