Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i studentów WMCM w 2021 r.

1) Kandydaci na studia oraz studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy w trakcie studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zobowiązani są do uzyskania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

2) Studenci WMCM którym kończy/skończył się termin ważności zaświadczenia, podejmujący naukę po powrocie z urlopu zdrowotnego oraz studenci, którzy otrzymali zgodę na przeniesienie z innych uczelni, są zobowiązani do wykonania okresowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy na podstawie skierowania otrzymanego z Dziekanatu WMCM.

3) Kandydaci na studia otrzymują skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie od Komisji Rekrutacyjnej WMCM (podczas składania dokumentów rekrutacyjnych) wraz z informacją o miejscu i terminie złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.

4) Półtora miesiąca przed końcem ważności zaświadczenia na indywidualną prośbę studenta o którym mowa w pkt 2) przesłaną na adres e-mail Dziekanatu WMCM wmcm@uksw.edu.pl, zostaje studentowi wystawione skierowanie na badania i w odpowiedzi na e-mail zostaje przesłany skan skierowania.

5) Studenci WMCM o których mowa w pkt 2) zobowiązani są do niezwłocznego  udokumentowania przeprowadzonych badań, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Dziekanatu WMCM: wmcm@uksw.edu.pl, w tytule wiadomości podając: numer indeksu, zaświadczenie z przeprowadzonych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy. Oryginał zaświadczenia należy niezwłocznie przekazać do Dziekanatu WMCM.

6) Oryginały zaświadczeń lekarskich są przechowywane w teczkach studentów.

7) Badania lekarskie, o których mowa w pkt 1) prowadzone są przez jednostki medycyny pracy, które w danym roku kalendarzowym podpisały stosowne umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i są finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

8) Uczelnia nie zwraca kosztów badań.

https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich: https://mwomp.pl/wp-content/uploads/2021/06/uczniowie2021.pdf

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich – do pobrania

Skip to content