WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ I PROCEDURA JEJ SKŁADANIA

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Tematyka prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo powinna dotyczyć – opieki/pielęgnowania osoby zdrowej/chorej – metodą badawczą jest analiza indywidualnego przypadku. Przygotowując pracę dyplomową student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu poprawnego redagowania tekstu naukowego, posługiwania się terminologią właściwą dla danej profesji, znajomością zasad posługiwania się cytatem, sporządzania bibliografii załącznikowej. […]

Skip to content