INFORMACJE

  • Osoba, podejmująca pracę na UKSW w Warszawie (umowa zlecenie) po raz pierwszy zobowiązana jest do dostarczenia kompletu dokumentów tj.: podanie o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, skróconą kartę przedmiotu.

1.

Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UKSW

W podaniu należy wskazać przedmioty wraz z forma zajęć. Podanie musi być zaakceptowane przez Kierownika Katedry 

2.

   → Kwestionariusz osobowy 

3.

  → Karta przedmiotu 

4)   Wykaz publikacji.

5)   Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych oraz oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS (dostępne na stronie http://uksw.edu.pl/pl/umowy-cywilno-prawne).

  • Osoba wskazana do prowadzenia tego samego przedmiotu co w roku ubiegłym, zobowiązana jest są do złożenia wyłącznie podania o zatrudnienie.
  • Osoba zatrudniona w roku ubiegłym, która będzie prowadziła inny przedmiot, zobowiązana jest do złożenia karty przedmiotu i podania o zatrudnienie.

Dokumenty będą przekazane do Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wraz z przygotowaną umową zlecenia. (Do Sekretariatu Prorektora, powinny zostać przesłane także kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie uprawniające do prowadzenia wskazanego przedmiotu)

 

Skip to content