NURSING
STUDY WITH US

read more

NURSING
STUDY WITH US

read more

SCHEDULE OF STUDIES

read more

PRAKTYKI

read more

EGZAMINATION PERIOD

read more


KIEROWNIK KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO


dr nauk med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

m.tomaszewska-kowalska@uksw.edu.pl

STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Kierunek Pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane dziedziny. Wzajemne powiązanie dotyczy zarówno programu studiów jak i charakterystyki sylwetki absolwenta, który jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia.
Pielęgniarstw to również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnymi umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
Pielęgniarstwo to działalność praktyczna, a jako dyscyplina naukowa rozwija się na gruncie nauk medycznych, czerpie z własnych zasobów, ale i z istotnego dla pielęgniarstwa dorobku nauk, takich jak: filozofia, etyka, psychologia, socjologia, pedagogika, medycyna, antropologia.
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe które stanowiły podstawę dla kierunku pielęgniarstwo to: nauki podstawowe (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia); nauki społeczne (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki); nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego); nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego)