Decyzja nr 3/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie odrabiania i zaliczenia zaległych i bieżących praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów II roku kierunku Lekarskiego.

Obowiązują następujące zasady przy odrabianiu i zaliczaniu zaległych i bieżących praktyk zawodowych:

1) Wprowadzona zostaje możliwość, na wniosek studenta złożony do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk kierunku lekarskiego, odrabiania zaległych i bieżących praktyk wakacyjnych w ciągu całego roku akademickiego 2020/2021 w dowolnych podmiotach leczniczych, z zastrzeżeniem jednak, że praktyki nie będą kolidować z planowymi zajęciami obowiązkowymi i muszą być zgodne z programem praktyk zawodowych dla danego kierunku studiów.

2) Studenci mogą wykonywać czynności w ramach zadań́ realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych do których w programie studiów i programie praktyk zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące wykonane czynności.

3) Jeżeli w okresie śródrocznym w tym np. w ferie zimowe, nie uda się zrealizować obowiązującego wymiaru godzin i czynności, wówczas w dokumentach potrzebnych do zaliczenia praktyk należy uwzględnić faktycznie zrealizowane godziny i czynności (część zrealizowaną) a następnie w innym możliwym terminie realizować kolejne części.

4) Na podstawie złożonych do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk uzupełnionych dokumentów, które można pobrać ze strony Wydziałowej: program i dziennik praktyk, regulamin praktyk zawodowych, poświadczenie odbycia praktyki, studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części lub całości praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, tak aby na koniec roku akademickiego program praktyk zawodowych zaległych i bieżących był zrealizowany w pełnym obowiązującym wymiarze.

5) Za zgodą instytucji, w której studenci będą realizowali praktykę, studenci mają możliwość odrobienia zaległych praktyk zawodowych na dyżurach medycznych oraz w tygodniach wolnych od innych zajęć dydaktycznych, a w przypadku takiej konieczności także w przerwie wakacyjnej zimowej i letniej, nie później jednak niż jest to wskazane w regulaminie praktyk zawodowych, z zaznaczeniem, że realizacja nie może kolidować z udziałem w obowiązkowych innych zajęciach dydaktycznych.

6) Powyższe będzie realizowane na zasadach praktyki indywidualnej organizowanej we własnym zakresie przez studenta. W przypadku, gdy student nie podejmie realizacji praktyk zawodowych na zasadach wskazanych w powyższych punktach, będzie miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym w podmiotach zaproponowanych przez WMCM UKSW, z którymi Uczelnia podpisze stosowne umowy.