Komunikat dla studentów II roku kierunku pielęgniarstwo w sprawie odrabiania i zaliczenia zaległych i bieżących praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 5/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2021

roku w sprawie odrabiania i zaliczenia zaległych i bieżących praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Obowiązują następujące zasady przy odrabianiu i zaliczaniu zaległych i bieżących praktyk zawodowych:

1) Wprowadzona zostaje możliwość, na wniosek studenta złożony do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk kierunku pielęgniarstwo, odrabiania zaległych i bieżących praktyk wakacyjnych w ciągu całego roku akademickiego 2020/2021 w dowolnych podmiotach leczniczych, z zastrzeżeniem jednak, że praktyki nie będą kolidować z planowymi zajęciami obowiązkowymi i muszą być zgodne z regulaminem i programem praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo.

2) Studenci mogą wykonywać czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych do których w programie studiów i programie praktyk zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące wykonane czynności.

3) Jeżeli w okresie śródrocznym nie uda się zrealizować obowiązującego wymiaru godzin i czynności, wówczas w dokumentach potrzebnych do zaliczenia praktyk należy uwzględnić faktycznie zrealizowane godziny i czynności (część zrealizowaną) a następnie w innym możliwym terminie realizować kolejne części.

4) Na podstawie złożonych do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk uzupełnionych dokumentów, które można pobrać ze strony Wydziałowej: regulamin praktyk zawodowych, dziennik kształcenia praktycznego (zawierający programy praktyk i karty kompetencji) oraz karty zaliczenia końcowego. Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części lub całości praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, tak aby na koniec roku akademickiego program praktyk zawodowych zaległych i bieżących był zrealizowany w pełnym obowiązującym wymiarze.

5) Za zgodą instytucji, w której będzie realizowana praktyka, studenci mają możliwość odrobienia zaległych praktyk zawodowych w czasie pracy placówki z zaznaczeniem, że realizacja nie może kolidować z udziałem w obowiązkowych innych zajęciach dydaktycznych.

6) Powyższe będzie realizowane na zasadach praktyki indywidualnej organizowanej we własnym zakresie przez studenta. W przypadku, gdy student nie podejmie realizacji praktyk zawodowych na zasadach wskazanych w powyższych punktach, będzie miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym w podmiotach zaproponowanych przez WMCM UKSW, z którymi Uczelnia podpisze stosowne umowy.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek studenta II roku 2020.2021 kierunku Pielęgniarstwo o wyrażenie zgody na realizację praktyk zawodowych w oparciu o Decyzję nr 5.2021 WMCM – do pobrania

1. Krok po kroku praktyka indywidualna II rok kierunek pielęgniarstwo 2020.2021 WMCM – do pobrania

2. FAQ praktyki zawodowe kierunek pielęgniarstwo WMCM – do pobrania

3. Regulamin Praktyk Zawodowych kierunek pielęgniarstwo WMCM – do pobrania

4. Dziennik Kształcenia Praktycznego kierunek pielęgniarstwo WMCM – do pobrania

5. Karta zaliczenia końcowego kierunek pielęgniarstwo praktyki zawodowe WMCM – do pobrania

 

Skip to content