Medyk NAWA – Pilotaż 2020 r

 

 

 Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków w nowym programie „Medyk NAWA – Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych. Pilotaż 2020 r.”

Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących uczelniach. Wnioskodawcą o udział w programie jest polska uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach medycznych. Uczelnia we wniosku składanym w NAWA przedstawia nie więcej niż dwie kandydatury (lekarza/ lekarza dentysty/ pielęgniarki/położnej; dalej: stypendysta) wraz z uzasadnieniem potrzeby pozyskania danej osoby do wzmocnienia systemu kształcenia w danej jednostce. Do wniosku należy dołączyć CV kandydata/kandydatów oraz plan zadań zaplanowanych do zrealizowania w trakcie trwania stypendium. Jeżeli uczelnia zainteresowana jest podjęciem współpracy z więcej niż dwoma stypendystami, zgłasza to do NAWA, nie przekazując danych osobowych. Agencja tworzy listę rezerwową i w przypadku dostępności środków finansowych, informuje uczelnię o możliwości zawnioskowania o stypendium dla kolejnej zapraszanej osoby. O zakwalifikowaniu do działania decyduje kolejność zgłoszeń poprawnych formalnie. NAWA przyzna zaproszonym medykom roczne stypendia w wysokości 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarzy oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarek i położnych. Stypendysta NAWA może liczyć także na jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się (12 tys. zł) oraz dodatek mobilnościowy (5 tys. zł dla stypendysty i 2 tys. zł dla każdego członka rodziny). 

Składanie wniosków w działaniu trwać będzie do 20 listopada 2020 r., do godz. 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski). Nabór odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Umowy uczelni z NAWA muszą zostać zawarte nie później niż 20 grudnia br.

Przyjazdy mogą się rozpocząć po podpisaniu umowy, nie później niż 31 marca 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa

Schemat postępowania

 

Skip to content