Misja i strategia wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum (WMCM) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

 

Misja WMCM UKSW

 

Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WMCM UKSW) jest najmłodszym Wydziałem Uniwersytetu, ale jednocześnie nowoczesną jednostką, która obecnie realizuje zintegrowane nauczanie przyszłych lekarzy i pielęgniarek jednoczasowo łącząc pasję do nauczania z prowadzeniem innowacyjnych badań naukowych i projektów badawczych, które zapewnią postęp w naukach medycznych i medycynie praktycznej. Kluczową wartością WMCM UKSW jest wspólnota akademicka, którą tworzą pracownicy oraz studenci.Intensywny rozwój Wydziału indukowany jest przez wdrażanie nowoczesnych metod i rozwiązań dydaktycznych rozwijanych z należytą dbałością o kształcenie na obecnych kierunkach jak również w niedalekiej przyszłości kolejnych (m.in. pielęgniarstwo studia II stopnia, studia magisterskie czy położnictwo), których utworzenie wpisuje się w ogólne rozwiązania mające na celu rozwój i doskonalenie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Kluczowym elementem poszerzenia oferty oraz możliwości edukacyjnych, a także gwarantem rozwoju interdyscyplinarnego nauczania kadr medycznych będzie wzbogacenie infrastruktury Wydziału i Uniwersytetu dzięki budowie nowoczesnego budynku Anatomicum oraz Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Nowoczesna baza dydaktyczna zapewnia wdrażanie niezawodnych i sprawdzonych modeli doskonalenia umiejętności praktycznych, już w czasie studiów medycznych, dzięki czemu absolwenci będą posiadali szerszy wachlarz umiejętności praktycznych co bezpośrednio przełoży się na jakość świadczonych przez nich usług medycznych po zakończeniu studiów.

Na Wydziale tradycja łączy się z nowoczesnością. Te dwie koncepcje przenikają się, doskonale się uzupełniając w kształceniu na wyższych latach studiów, gdzie rozpoczyna się kształcenie w zakresie nauk klinicznych. Wydział posiada umowy i realizuje zajęcia w czołowych warszawskich szpitalach dzięki czemu umiejętności nabyte w centrach symulacji medycznej studenci weryfikują, pod okiem najlepszych specjalistów, bezpośrednio w kontakcie z pacjentami.

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi generuje także rozwój naukowy pracowników Wydziału, poprzez dostęp do materiału klinicznego, wymianę doświadczeń i wspólne aplikacje grantowe. Wydział aktywnie uczestniczy i wspiera dążenia Uniwersytetu do nawiązywania współpracy z lokalnymi instytucjami i społecznościami, ale również gwarantuje rozwój współpracy z międzynarodowymi gremiami naukowymi, tak aby wspierać markę i wizerunek UKSW zarówno w Polsce jak i za granicą.

Prace naukowe pracowników Wydziału skoncentrowane są na interdyscyplinarnych badaniach oraz opracowywaniu rozwiązań praktycznych popartych badaniami naukowymi, wspierających współczesną medycynę praktyczną i służyć dobru pacjenta i rozwojowi nauki polskiej.

Zasadniczą misją WMCM UKSW jest:

 • prowadzenie najwyższej jakości kształcenia kadr medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania;
 • odkrywanie prawdy poprzez badania naukowe w zakresie nauk medycznych;
 • uczestniczenie w rozwoju społecznym poprzez dbałość o stan zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego.

Cele szczegółowe:

1. Wysoki poziom kształcenia uniwersyteckiego

Przygotowanie do pracy interdyscyplinarnie wykwalifikowanej kadry medycznej, z wysokimi notami uzyskiwanymi w państwowych egzaminach końcowych.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 • Pełne wykorzystanie infrastruktury Wydziału i jednostek zewnętrznych celem realizacji efektów kształcenia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych zarówno teoretycznych jak i praktycznych (w tym zajęć przy łóżku pacjenta oraz zajęć na najnowocześniejszych symulatorach medycznych) w możliwie najbardziej indywidualnym trybie;
 • Pozyskiwanie i zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej gwarantującej wysoki poziom nauczania;
 • Interdyscyplinarną współpracę z jednostkami klinicznymi w celu zapewnienia optymalizacji nauczania, także w odpowiedzi na oczekiwania studentów.
 • Kontrolę procesu dydaktycznego i zgodności z założonymi celami kształcenia;
 • Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania poprzez ułatwienie dostępu do materiałów dydaktycznych, w tym materiałów online, fantomów czy modeli anatomicznych.
 • Stałe doskonalenie się kadry nauczycielskiej poprzez promowanie udziału w kongresach, zjazdach oraz dzięki dostępowi do najnowszej literatury medycznej;
 • Pozyskiwanie infrastruktury wspomagającej dydaktykę (sprzęt laboratoryjny, budowa centrum symulacji medycznych, budowa ośrodka nauczania anatomii prawidłowej i patologicznej, szeroki dostęp do zajęć praktycznych);
 • Wspieranie działalności studenckich kół naukowych co zapewni rozwój pracy naukowej młodzieży, a jednocześnie wprowadzi młodych adeptów medycyny do świata praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej;
 • Doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez wprowadzenie systemu nauczyciel – student w relacji bezpośredniej i indywidualnej;
 • Tworzenie możliwości kontynuacji kształcenia w trakcie studiów podyplomowych i kursów doskonalących.

2. Wysoki poziom badań naukowych

Celem strategicznym WMCM UKSW jest podjęcie i kontynuacja badań naukowych zarówno w zakresie grantów jak i programów naukowych w obszarze nauk przedklinicznych jak i klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między jednostkami naukowymi Wydziału, Uniwersytetu oraz współpracującymi ośrodkami klinicznymi.

Realizacja tego celu będzie odbywała się poprzez:

 • Zapewnienie możliwości prowadzenia badań naukowych na bazie jednostek naukowo-dydaktycznych WMCM, dzięki wsparciu młodych pracowników nauki oraz studentów w nawiązywaniu współpracy krajowej i międzynarodowej, koordynacji działań i udostępnienie zarówno do bazy laboratoryjnej jak i klinicznej;
 • Promowanie aktywności naukowej studentów, tworzenie nowych kół naukowych oraz wparcie w udziale w corocznych studenckich kongresach naukowych oraz konkursach wiedzy;
 • Promowanie współpracy międzynarodowej pracowników nauki WMCM UKSW poprzez programy wymiany studenckiej, doktoranckiej i post doc oraz wykłady i wizytacje czołowych badaczy w różnych dziedzinach medycyny z Europy i ze świata;
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków mających na celu uzyskanie finansowania badań naukowych w Polsce oraz w instytucjach międzynarodowych;
 • Wsparcie w ubieganiu się o członkostwo międzynarodowych organizacji naukowych jak również promowanie uzyskiwanych wyników badań na kongresach naukowych w Polsce i za granicą;
 • Wsparcie dla naukowców w prowadzeniu badań wdrożeniowych, uzyskiwaniu patentów oraz współpracy z przemysłem;
 • Wsparcie w przygotowaniu publikacji w czasopismach recenzowanych na etapie przygotowania oraz procesu publikacyjnego;
 • Zwiększenie liczby promowanych doktoratów oraz promowanie procesów uzyskiwania wyższych stopni naukowych;
 • Uzyskanie wysokich wyników w procesie parametryzacji kategorii instytucji naukowych.

3. Budowanie tożsamości uniwersyteckiej

Budowanie tożsamości uniwersyteckiej i wydziałowej umożliwi pełną identyfikację i integrację środowiska naukowego, dydaktycznego, studenckiego i administracji z jednostką macierzystą. Realizacja powyższego odbywać się będzie poprzez:

 • Poszanowanie godności i odrębności wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej oraz tradycji i wartości zgodnych z nurtem funkcjonowania Uniwersytetu;
 • Promowanie postaw etycznych wśród studentów, pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych;
 • Promowanie Wydziału i Uniwersytetu w kraju i za granicą w postaci rzetelnej pracy dydaktycznej i naukowej;
 • Zachowanie więzi z absolwentami Wydziału, pomoc w dalszym rozwoju zawodowym i naukowym.

4. Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu

Budowanie jasnego, promującego zachowania prozdrowotne przekazu Wydziału dla społeczeństwa, organizacji pozarządowych oraz władz państwa poprzez:

 • Podejmowanie społecznych akcji prozdrowotnych podczas wydarzeń miejskich i państwowych w postaci projektowania i wdrażania materiałów informacyjnych, spotkań ze społeczeństwem, organizacji dni otwartych w celu przekazywania treści mających na celu promocję zdrowego stylu życia, badań profilaktycznych oraz możliwości terapeutycznych, szczególnie w obszarach największych zagrożeń świata współczesnego: chorób cywilizacyjnych, nowotworowych i infekcyjnych/zakaźnych;
 • Budowanie świadomości prozdrowotnej wśród całej społeczności UKSW poprzez organizowanie przez Wydział akcji promocji zdrowia lub też prowadzenie przez jednostki kliniczne badań profilaktycznych;
 • Pozauniwersyteckie inicjatywy studentów w postaci akcji profilaktycznych w domach opieki, jednostkach policji, straży pożarnej, urzędach miejskich realizowanych w postaci rozdawania ulotek informacyjnych, organizowania spotkań z ekspertami w danej dziedzinie medycyny, szeroko zakrojonej polityki informacyjno-edukacyjnej;
 • Współpraca z mediami w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i zwiększania świadomości społecznej na temat współczesnych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka;
 • Nawiązanie współpracy w powyższym zakresie z zakładami pracy, organizacjami pacjenckimi;
 • Promocja zdrowia w mediach społecznościowych.

5. Nowoczesne zarządzanie wydziałem

Rozwój naukowy, działalność dydaktyczna i lecznicza oraz działalność innych obszarów uczelni nie może być realizowana bez sprawnego wsparcia administracyjnego i zarządczego. Profesjonalne, nowoczesne i efektywne zarządzanie Wydziałem poprzez:

 • Podnoszenie poziomu usług administracyjnych świadczonych przez Dziekanat;
 • Dostosowanie aktywności i działań Dziekanatu do strategii rozwoju Wydziału;
 • Doskonalenie form współpracy i komunikacji Wydziału z pracownikami Wydziału;
 • Dbałość i praca ciągła w zakresie jakości obsługi studentów Wydziału;
 • Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania oraz cyfryzacja administracji.

 

Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW realizuje swoją misję dzięki kształceniu studentów na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych aby absolwenci WMCM byli poszukiwanymi pracownikami, a ich aktualna wiedza oraz wysokie umiejętności praktyczne i etyka zawodowa potwierdzały prestiżowy charakter sprawnie zarządzanego Wydziału, gdzie pracownicy w swych działaniach dbają o etos akademicki oraz wykażą zaangażowanie w samorozwój i pracę na rzecz społeczeństwa.

Skip to content