MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Tytuł Projektu: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW
Nr wniosku: POWR.05.03.00-00-0012/19
Wartość całkowita projektu
: 2 599 993,87 zł
Okres realizacji: od: 2021-01-01 do: 2022-10-31
Instytucja finansująca: Ministerstwo Zdrowia
Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo na UKSW w okresie od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r.
Krótka charakterystyka projektu:
W ramach realizacji projektu zostanie utworzone i utrzymane Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) dla kierunku pielęgniarstwo. MCSM zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów z zakresu symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo.
W ramach realizacja Zadania nr 1 – Utworzenie i utrzymanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) zostaną utworzone pracownie dydaktyczne dla kierunku pielęgniarstwo:
Sala Symulacji Wysokiej Wierności:
– sala symulacji ze stanowiskami do symulacji dorosłych, dzieci oraz inkubator otwarty
– sala do pre/debryfingu
– pomieszczenie mycia i segregacji sprzętu
– magazyn sprzętu do symulacji
– pomieszczenie kontrolne
– sala egzaminacyjna OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Sala Symulacji Niskiej Wierności:
– sala symulacji z zakresu Advanced Life Support (ALS)
– sala symulacji z zakresu Basic Life Support (BLS)
– sala do ćw. umiejętności pielęgniarstwa.
– sala do ćw. umiejętności technicznych.
W ramach realizacji Zadania nr 2 – Szkolenia kadry Uczelni przeprowadzone zostaną szkolenia kadry Uczelni, w tym przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w MCSM. Ogromną wartością projektu będzie przeszkolenie kadry dydaktycznej, która na potrzeby prowadzonych przyszłych zajęć w MCSM będzie przygotowywać specjalne scenariusze symulacyjne. To dzięki nim studenci pielęgniarstwa będą odtwarzać różne sytuacje, w których wymagana będzie ich pomoc jako przyszłej służby zdrowia.
W ramach realizacji Zadania nr 3 – Zajęcia dodatkowe – pielęgniarstwo przeprowadzone zostaną zajęcia dla studentów kierunku pielęgniarstwo w dwóch semestrach (zimowym i letnim) dla studentów polsko i anglojęzycznych.
W wyniku realizacji projektu powstanie na UKSW program rozwojowy służący poprawie jakości nauczania na kierunkach medycznych.

Skip to content