NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022,

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, który trwać będzie do 24 listopada 2021 r. 

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, przy czym począwszy od naboru uzupełniającego średnia ta uległa obniżeniu i wynosi 4,0. Wzór wniosku oraz załączniki .

Nabór wniosków trwać będzie do 24 listopada 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto rocznie.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
  2. nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  3. uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;
  4. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  5. zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

  1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
  2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje o stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 albo wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl . 

→ ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE  SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Skip to content