Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów na kierunku lekarskim

Czym charakteryzuje się program studiów na kierunku lekarskim ?

Przygotowany program studiów był przez kilka miesięcy udoskonalany na drodze konsultacji z przedstawicielami świata medycznego, reprezentującymi różne specjalności, posiadającymi doświadczenie w działalności naukowej oraz dydaktycznej, prowadzonej w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. Program ten był również omawiany ze studentami końcowych lat studiów na kierunku lekarskim, prowadzonych przez inne Uczelnie w Polsce, którzy chętnie przedstawiali sugestie, dotyczące nie tyle tematyki, co optymalnego sposobu kształcenia.
Program studiów zapewnia realizację wszystkich efektów kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ze zm. (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 345). Jednocześnie w nowatorski sposób potraktowano w nim nauczanie wielu przedmiotów, uwzględniając aktualny stan wiedzy i kierunki rozwoju nauk medycznych. W programie ujęto wiele godzin zajęć z zakresu nauk podstawowych, w tym: genetyki i cytogenetyki, biologii molekularnej, immunologii, biochemii, których nauczanie będzie się odbywało w ramach zajęć wprowadzających oraz w formie tzw. nauczania zintegrowanego, co jest elementem nowatorskim z punktu widzenia sposobu nauczania. Nauczanie zintegrowane ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych, co ułatwi studentom przyswajanie i utrwalanie wiedzy, a także pozwoli im na lepsze zrozumienie patomechanizmów chorób, diagnostyki czy profilaktyki. W bloki nauczania zintegrowanego włączono również zajęcia z farmakologii, aby umożliwić studentom równoległe nabywanie wiedzy, dotyczącej aspektów klinicznych oraz metod leczenia chorób, co również jest podejściem nowatorskim. W programie studiów ujęto nieprowadzony jeszcze przez żadną inną Uczelnię przedmiot „Polipragmazja i indywidualizacja leczenia”. Po podstawowym cyklu przedmiotów z zakresu nauk podstawowych w programie uwzględniono szereg zajęć, przygotowujących studentów do rozpoczęcia kształcenia w zakresie nauk klinicznych. Zajęcia te dotyczą technik radzenia sobie ze stresem, sztuki zbierania wywiadów lekarskich, podstaw badania lekarskiego, ale też wyszukiwania, oceny i interpretacji wyników badań naukowych, etyki lekarskiej z elementami filozofii, profesjonalizmu lekarskiego, czy komunikacji lekarz-pacjent oraz komunikacji w zespole wielodyscyplinarnym.
W programie ujęto szeroką gamę zajęć fakultatywnych, które połączono w bloki tematyczne:
I. Badania naukowe w medycynie;
II. Informatyka medyczna;
III. Podstawy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia;
IV. Medycyna estetyczna;
V. Seksuologia, prokreacja, medycyna matczyno-płodowa;
VI. Holistyczna koncepcja człowieka chorego.
Osobny blok zajęć fakultatywnych dotyczy szeroko rozumianej tematyki medycyny wojskowej i będzie w całości realizowany przez kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego.
Uruchamiane będą te zajęcia, na które zapiszą się studenci, co będzie uważane za wskaźnik zapotrzebowania na pogłębienie wiedzy w zakresie danej tematyki oraz atrakcyjności zajęć. Tak szerokiej puli przedmiotów fakultatywnych nie oferuje żadna uczelnia w kraju.

Program studiów na kierunku lekarskim będzie realizowany w oparciu o bazę kadrową i dydaktyczną UKSW oraz o bazę kadrową, dydaktyczną i kliniczną wielu szpitali i instytutów naukowo-badawczych, funkcjonujących na terenie Warszawy i okolic. Wolę uczestniczenia w kształceniu kadr medycznych, popartą podpisaniem listów intencyjnych i porozumień, wyraziły instytuty naukowo-badawcze, w tym:

 • Wojskowy Instytut Medyczny, – Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, – Narodowy Instytut Leków, – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, – Instytut Matki i Dziecka,
  a także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie usług medycznych:
 • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, – Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, – Szpital Bielański, – Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., – Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, – Grupa LUX MED. Sp. z o.o., – Enel-Med Sp. z o.o., Enel-Sport Sp. z o.o., – Magodent Sp. z o.o., – Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – Warszawski Szpital dla Dzieci – Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
  Dzięki temu studenci będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w warunkach rzeczywistych, w kontakcie z praktykami, co w odniesieniu do studiów na kierunkach medycznych ma szczególnie duże znaczenie.
  UKSW podpisał porozumienie o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca (Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)) w Mediolanie. Prowadząc w UKSW studia w obszarze nauk medycznych chcemy współrealizować założenia, zawarte w misji Wydziału Medycznego UCSC. Założenia te dotyczą w szczególności umieszczania
  człowieka w centrum wszelkiej aktywności, zarówno w odniesieniu do studentów – w ramach działalności dydaktycznej i naukowej, jak i w odniesieniu do chorych – w ramach działalności opiekuńczej. Pragniemy naśladować model działalności, wypracowany przez Wydział Medyczny UCSC, który stanowi „laboratorium” w zakresie dydaktyki i badań medycznych, organizacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia, a który przez prof. F. Wolf, reprezentującą ten Uniwersytet, określony został jako „model Gemelli”. W modelu tym nacisk kładziony jest na przekazywanie rzetelnej wiedzy medycznej w sposób, związany ze stosowaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod nauczania, a także na kształtowanie wrażliwości i umiejętności skutecznego kształtowania relacji międzyludzkich w komunikacji lekarz-pacjent czy w wielodyscyplinarnych zespołach medycznych. Jak powiedziała prof. Wolf w trakcie inauguracji bieżącego roku akademickiego w UKSW, będziemy dążyć do tego, aby między naszymi instytucjami rozwijała się synergia myśli i celów, a nasze instytucje mogły służyć sobie nawzajem inspiracją i pomocą.
  Zakładamy, że wykładowcy UCSC będą prowadzili zajęcia w UKSW, a także że nasi studenci będą mogli zdobywać wiedzę i praktykę w Poliklinice Gemelli.
Skip to content