Praktyki wakacyjne 2019/20

W roku akademickim 2019/2020 Studenci, którzy odbyli praktyki wakacyjne na zasadach wolontariatu, będą mieli zaliczone praktyki  po uwzględnieniu informacji o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawartych w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku lekarskiego po I. roku studiów realizowana jest w zakresie OPIEKI NAD CHORYM i obejmuje 120 godzin. Zaliczenie końcowe zawodowej praktyki wakacyjnej studentów kierunku lekarskiego potwierdzone będzie wpisem do systemu USOS.

Skip to content