PRZENIESIENIE DO INNEJ UCZELNI, Z INNEJ UCZELNI, ZMIANA KIERUNKU

Wytyczne Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18.06.2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przeniesień obowiązujących na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum.

Wytyczne regulują przeniesienie do innej uczelni, przeniesienie z innej uczelni, zmianę kierunku. Wskazujemy wykaz dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie WMCM, możliwe sposoby złożenia kompletu dokumentów i terminy.

Komplet dokumentów w sprawie przeniesienia z innej uczelni powinien zawierać:

 1. Podanie do Dziekana (czytelnie wypełniony wniosek o przeniesienie z innej uczelni, na pobranym formularzu ze strony https://wmcm.uksw.edu.pl/).
 2. Załączniki do podania:
  1. zgoda Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WMCM UKSW;
  1. zaświadczenie o ukończonym roku studiów;
  1. zaświadczenie o średniej ocen (obejmujące wszystkie przedmioty zaliczone dotychczas w uczelni macierzystej);
  1. karta przebiegu studiów, zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen, wykorzystanych punktów ECTS i liczbie godzin danego przedmiotu potwierdzone przez Dziekanat uczelni macierzystej;
  1. kserokopia świadectwa dojrzałości;
  1. w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy również dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kompletne wnioski (wniosek o przeniesienie z innej uczelni wraz z wymaganymi załącznikami) składacie Państwo do Dziekanatu WMCM:

osobiście bądź za pośrednictwem innych osób. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów tj. oryginał wniosku czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „wniosek o przeniesienie z innej uczelni” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami;

drogą listowną, za pośrednictwem kuriera. Jeśli wybierzecie Państwo drogę listowną prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM, kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie wypełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „wniosek o przeniesienie z innej uczelni” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami;

drogą elektroniczną za pomocą e-mail. Jeśli wybierzecie Państwo drogę elektroniczną prosimy o przesłanie w jednej wiadomości e-mail, na adres wmcm@uksw.edu.pl, kompletu dokumentów w formacie pdf / jpg (tj. podanie czytelnie wypełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „wniosek o przeniesienie z innej uczelni” opatrzone Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami). Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: wniosek o przeniesienie z innej uczelni, imię i nazwisko.

Wnioski niepodpisane, niekompletne, bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków o przeniesienie z innej uczelni: do 15 lipca.

Wyjątkowo w 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, w związku z różnymi terminami sesji letniej w różnych Uczelniach i Uniwersytetach, przenoszeniem przedmiotów i egzaminów na inne semestry, możecie Państwo przesłać do 15 lipca 2020 roku sam wniosek o przeniesienie z innej uczelni abyśmy mieli sygnał, że planujecie się Państwo przenieść do WMCM UKSW. Do mail do którego załączycie Państwo wniosek o przeniesienie z innej uczelni, uprzejmie prosimy dołączyć własnoręcznie podpisany dokument z uzasadnieniem dlaczego nie możecie Państwo przedstawić załączników i zakreśleniem terminu kiedy możecie Państwo przedstawić brakujące załączniki do wniosku. Wniosek będzie rozpatrywany po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości proszę kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.

Skip to content