PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI, DO INNEJ UCZELNI, ZMIANA KIERUNKU

Szczegółowe warunki przeniesień obowiązujące na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, regulują przeniesienie z innej uczelni, przeniesienie do innej uczelni, zmianę kierunku. Przedkładamy wykaz dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie WMCM, możliwe sposoby złożenia kompletu dokumentów i terminy.

Wytyczne Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18.06.2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przeniesień obowiązujących na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum – do pobrania → Wytyczne-Dziekana-w-sprawie-szczegółowych-warunków-przeniesień

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2019 od roku akademickiego 2019/2020 – 2020/2021, zm. US 21/2021: https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/regulaminy/

 Komplet dokumentów w sprawie przeniesienia z innej uczelni powinien zawierać:

I. Podanie do Dziekana WMCM (czytelnie uzupełniony wniosek o przeniesienie z innej uczelni, na pobranym formularzu ze strony https://wmcm.uksw.edu.pl/).

https://wmcm.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Podanie-o-przeniesienie-z-innej-uczelni.pdf

https://wmcm.uksw.edu.pl/wzory-podan-do-pobrania/

II. Załączniki do podania:

1. zgoda Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WMCM UKSW;

2. zaświadczenie o ukończonym roku studiów;

3. zaświadczenie o średniej ocen (obejmujące wszystkie przedmioty zaliczone dotychczas w uczelni macierzystej);

4. karta przebiegu studiów, zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen, wykorzystanych punktów ECTS i liczbie godzin danego przedmiotu potwierdzone przez Dziekanat uczelni macierzystej;

5. kserokopia świadectwa dojrzałości;

6. w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy również dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 Sposób składania kompletnych wniosków (wniosek o przeniesienie z innej uczelni wraz z wymaganymi załącznikami):

– drogą elektroniczną za pomocą e-mail. Prosimy o przesłanie w jednej wiadomości e-mail, na adres wmcm@uksw.edu.pl, kompletu dokumentów w formacie pdf / jpg (tj. podanie czytelnie uzupełnione na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „wniosek o przeniesienie z innej uczelni” opatrzone Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami). Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: wniosek o przeniesienie z innej uczelni, imię i nazwisko. Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć do Dziekanatu WMCM w ciągu 2 tygodni od daty przesłania wiadomości e-mail;

– osobiście bądź za pośrednictwem innych osób. Prosimy o złożenie kompletu dokumentów (tj. oryginał wniosku czytelnie uzupełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „wniosek o przeniesienie z innej uczelni” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami) do Dziekanatu WMCM;

– drogą listowną, za pośrednictwem kuriera. Jeśli wybierzecie Państwo drogę listowną prosimy o przesłanie na adres pocztowy Dziekanatu WMCM, kompletu dokumentów tj. oryginał podania czytelnie uzupełnionego na pobranym formularzu ze strony WMCM UKSW „wniosek o przeniesienie z innej uczelni” opatrzony Państwa podpisem wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski niepodpisane, niekompletne, bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

 Termin składania wniosków o przeniesienie z innej uczelni: do 15 lipca.

 Rekomendujemy załatwianie wszystkich spraw związanych z tokiem studiów za pośrednictwem e-mail. Wiadomości proszę kierować na adres wmcm@uksw.edu.pl.

Skip to content