FAQs DLA STUDENTÓW/COVID-19

Rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2020 r. i zgodnie z rekomendacjami MNiSW nie planuje się jego przedłużenia. W okresie zawieszenia zajęć na UKSW wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie online zapewniając realizację programu studiów.
Wejście na teren UKSW możliwe jest tylko za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, należy jednak pamiętać o konieczności ograniczenia kontaktu osobistego.
Tak. Na UKSW prowadzone są konsultacje psychologiczne przez doświadczonych psychologów za pomocą Skype’a lub innych komunikatorów internetowych. Aby umówić się konsultację należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKtemyEVojbotdeSpd0l-87hAb9Dul-yT43oJUl7fnUWfAOw/viewform?usp=sf_link.
Student do wniosku o zapomogę powinien dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy w formie skanu lub zdjęcia. W treści zaświadczenia pracodawca powinien wskazać, że pracownik utracił dochód w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.
Osoby, które chcą złożyć wniosek o niniejsze stypendia muszą zarejestrować go w systemie Usosweb, następnie wygenerować z Usosweb PDF wniosku wraz z oświadczeniem o dochodach i wysłać oba dokumenty do pracownika Działu Pomocy Materialnej dla Studentów. Termin składnia wniosków został wydłużony. W przypadku przesłania wniosku pocztą polską lub mailowo do 20 kwietnia br. stypendium zostanie przyznane od miesiąca kwietnia. Po przywróceniu funkcjonowania Uczelni studenci zobowiązani będą do dostarczenia oryginalnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową oraz wniosku i oświadczenia o dochodach własnoręcznie podpisanych.
Tak. Wszystkie wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Pomocy Socjalnej są rozpatrywane zgodnie z harmonogramem a wypłaty stypendiów dla studentów i doktorantów odbywają się zgodnie z zapisem regulaminu świadczeń dla studentów, czyli do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Nie. Naliczenie kary za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek zostaje zawieszone na czas zamknięcia bibliotek wydziałowych i biblioteki ogólnej.
Biblioteka główna UKSW jak i biblioteki wydziałowe zostały zamknięte. Istnieje jednak możliwość korzystania z elektronicznych zasobów biblioteki. Wykaz dostępnych materiałów oraz sposób logowania dostępny jest na stronie biblioteki pod adresem https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/1109.
Prace dyplomowe zatwierdzone przez promotora należy wgrać przez system APD. Termin obrony pracy zostanie wyznaczony po okresie obowiązywania zarządzenia Rektora UKSW o zawieszeniu zajęć na UKSW.
Nie. Wszystkie zapytania, podania czy wnioski należy wysyłać z domeny uksw.edu.pl lub przez system Usosweb
Obecnie nie planuje się odrabiania zajęć gdyż wszystkie obowiązkowo prowadzone są w trybie online. W przypadku pojawienia się takiej konieczności studenci będą na bieżąco informowani o sposobie i terminach ich realizacji.
Tak. Jeżeli zajęcia są obowiązkowe wykładowca również przy zastosowaniu metod uczenia na odległość ma prawo wymagać obecności.
Dyżury nauczycieli akademickich, w czasie zawieszenia zajęć na terenie UKSW, prowadzone są w trybie online. W wyjątkowych przypadkach, przy akceptacji zainteresowanych, Dziekan może wyrazić zgodę na konsultację w trybie stacjonarnym. Wtedy zostaje wyznaczony termin i miejsce takiej konsultacji.
Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, na dzień 23 marca 2020 r., praca administracji UKSW została ograniczona i odbywa się w formie pracy zdalnej oraz poprzez pełnienie dyżurów w każdej jednostce w godzinach 9:00-14:00. Na stronach internetowych wydziałów można znaleźć dokładne informacje dotyczące pracy dziekanatów oraz możliwości kontaktu. Należy pamiętać o tym, że zalecaną formą jest kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Tak. Wszyscy studenci, którzy mają problem z odbyciem i rozliczeniem praktyk będą mogli liczyć na przedłużenie terminu realizacji a nawet przeniesienie obowiązku ich zaliczenia na kolejny semestr.
Zakończenie roku akademickiego pozostaje w niezmienionym terminie tj. 30 września 2020 r. jednakże rozważana jest możliwość zmiany harmonogramu roku akademickiego poprzez przesunięcie okresu zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnej w przypadku przedłużającego się okresu obowiązywanie decyzji Rektora UKSW o zawieszeniu prowadzenia zajęć na terenie uczelni.
Dopuszcza się zorganizowanie egzaminu poprawkowego, komisyjnego lub indywidualnych konsultacji z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i wyrażeniu zgody wszystkich zainteresowanych. W każdym przypadku o zorganizowaniu tego rodzaju spotkania decyduje Dziekan właściwego Wydziału. Należy jednak pamiętać, że wejście na teren Uczelni możliwe jest tylko za okazaniem legitymacji studenckiej.
Rekomendowanym narzędziem do prowadzenia zajęć w e-learningu jest platforma Moodle. Nauczyciele akademiccy mogą wybrać także inne formy kontaktu ze studentem między innymi: kanał YouTube, aplikacja MS Teams. Wybór metody kształcenia należy do wykładowcy.
Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.420) legitymacje studenckie zachowują swoją ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności. W związku z powyższym nie ma na razie konieczności przedłużania legitymacji studenckiej.