KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
STUDIUJ Z NAMI

zobacz więcej

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
STUDIUJ Z NAMI

zobacz więcej

PLANY ZAJĘĆ

zobacz więcej

KIEROWNIK KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO


dr nauk med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska

m.tomaszewska-kowalska@uksw.edu.pl

STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Kierunek Pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane dziedziny. Wzajemne powiązanie dotyczy zarówno programu studiów jak i charakterystyki sylwetki absolwenta, który jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia.
Pielęgniarstw to również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnymi umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
Pielęgniarstwo to działalność praktyczna, a jako dyscyplina naukowa rozwija się na gruncie nauk medycznych, czerpie z własnych zasobów, ale i z istotnego dla pielęgniarstwa dorobku nauk, takich jak: filozofia, etyka, psychologia, socjologia, pedagogika, medycyna, antropologia.
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe które stanowiły podstawę dla kierunku pielęgniarstwo to: nauki podstawowe (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia); nauki społeczne (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki); nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego); nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego)