Studia z przeniesienia

  • Kandydaci na studia z przeniesienia składają podania w dziekanacie bez rejestrowania się w systemie IRK.
  • Do podania Kandydaci dołączają kartę przebiegu studiów.
  • Zgodnie z regulaminem studiów UKSW przeniesienia mogą być dokonywane od II roku studiów I i II stopnia, a za zgodą Rektora – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – również w czasie I roku studiów.
  • O przyjęciu na studia z przeniesienia decyduje Dziekan Wydziału w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich.
Skip to content