Szczepienie przeciw WZW typu B dla studentów WMCM

1) Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) jest standardowym i obowiązkowym szczepieniem ochronnym, które obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia. W Polsce szczepienie to obowiązuje od 1994 roku.

2) Jeśli szczepienie nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów, student Wydziału Medycznego. Collegium Medicum zobowiązany jest do zaszczepienia się przeciw WZW typu B (dawką podstawową w cyklu 0-1-6 miesięcy).

3) Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym są zwolnione osoby, które wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym o których mowa powyżej i posiadają potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem że od wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się odporności.

4) Szczepienie jest obowiązkowe dla studentów uczelni medycznych, w których jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych i którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B. Szczepienie to jest finansowane ze środków publicznych.

5) Studentom, którzy nie mają wykonanego szczepienia skierowanie na wykonanie wydaje Dziekanat Wydziału Medycznego. Collegium Medicum.

6) Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego student jest zapisany, po przeprowadzeniu lekarskiego badania kwalifikacyjnego, wydaje zaświadczenie o istnieniu albo nie przeciwskazań do szczepienia przeciw WZW typu B.

7) Studenci I roku WMCM zobowiązani są nie później niż do końca stycznia roku następnego do udokumentowania wykonania szczepienia przeciw WZW typu B, przesyłając skan dokumentu na adres e-mail Dziekanatu WMCM: wmcm@uksw.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: numer indeksu, zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B. Kopia dokumentu zostanie dołączona do teczki studenta.

8) Zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B jest konieczne do realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych. Student winien posiadać dokument w celu legitymowania się.

9) Na indywidualną prośbę studenta przesłaną na adres e-mail Dziekanatu WMCM wmcm@uksw.edu.pl, zostaje studentowi wystawione skierowanie na szczepienie przeciw WZW typu B i w odpowiedzi na e-mail zostaje przesłany skan skierowania.

Skip to content