Warunki zaliczenia roku akademickiego 2020/2021 i uzyskania wpisu na rok akademicki 2021/2022

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie czy wszystkie oceny wpisane są do systemu Usosweb. Po weryfikacji swoich ocen Student zgłasza program do rozliczenia* roku akademickiego maksymalnie do 30.09.2021 r.

Obowiązkiem Studenta jest sprawdzenie na koncie w USOSwebie czy ma on wpisane wszystkie oceny zaliczające ćwiczenia, wykłady, seminaria etc. Wszelkich poprawek w systemie Usosweb dokonuje osoba prowadząca dane zajęcia. Jakiekolwiek braki w ocenach uniemożliwią automatycznie zaliczenie studentowi roku i wpis na rok wyższy. W związku z powyższym zwracamy uwagę na obowiązek kontrolowania przez Państwa na bieżąco danych zawartych w systemie Usosweb.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku przed zgłoszeniem do rozliczenia programu w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie odpowiedniego podania (wg wzorów zamieszczonych na stronie WMCM UKSW) w terminie do 25.09.2021 r.

Niedopełnienie formalności wymaganych do rozliczenia roku w wyznaczonych terminach spowoduje skreślenie z listy studentów.

Informacji dot. uzyskania stypendium Rektora należy szukać na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej http://www.dpm.uksw.edu.pl/.

Regulamin studiów: https://wmcm.uksw.edu.pl/regulaminy/

*Zgłaszanie programu do rozliczenia w USOSweb:

1. Dla studentów

2. Zaliczenia etapów

3. Kliknięcie ikony ZGŁOŚ PROGRAM DO ROZLICZENIA

Skip to content