WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH PO 31 MAJA 2020

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911) od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych oraz w innych formach w siedzibie uczelni lub w jej filii.

W związku z tym, że działalność uczelni jest nadal ograniczona (zmienił się jedynie zakres tego ograniczenia), legitymacje studenckie pozostają nadal ważne. Nie zachodzi konieczność osobistego stawiennictwa studentów w uczelni w celu przedłużenia ich ważności. Zgodnie bowiem z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wprowadzonym art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Elektroniczne legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni (do 30 września), a także jeszcze przez kolejne 60 dni – łącznie zatem do 30 listopada 2020 r.

Skip to content