JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

AKTA PRAWNE

I. Wewnętrzne akty prawne

1. konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie
 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dn. 02.10.2015 ws.
  Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. /planowana aktualizacja/
  • zał. 1 – struktura organizacyjna WSZJK
  • zał. 2 – SZJK na wydziałach
  • zał. 3 – harmonogram
  • zał. 4 – działania związane z zapobieganiem plagiatom
 • Senacka Komisja Dydaktyczna (SKD) opiniująca programy studiów i zmiany w programach studiów (umocowana prawnie Statutem Uczelni) skład-> Obwieszczenie Nr 11/2021 Rektora UKSW z dn. 21.09.2021 r. ws. składu senackich komisji na kadencję 2020-2024
 • Uchwała Nr 103/2019 Senatu UKSW z dn. 23.05.2019 ws.
  oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia na rok akademicki 2019/2020 w UKSW
  • zał.1 – Opinia UKJK ws. działań związanych z realizacją misji i strategii UKSW
   w obszarze jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018
  • zał.2 – Opinia UKJK nt. realizacji zaleceń zawartych w Uchwale Nr 28/2017 Senatu UKSW
2. dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i innych formach dokształcających
 • Dział Kształcenia – w zakładkach:
  • Uruchamianie nowych form kształcenia, projektowanie i zmiana programów i planów studiów – link 
  • Uznawanie osiągnięć, w pkt. 1. akumulacja i przenoszenie osiągnięć studenta – link
 • Stwierdzenie dostosowania profili i programów kształcenia nastąpiło poprzez:
  Uchwałę nr 126/2017 z dn. 22.11.2017, zm. Uchwałą nr 130/2017 z dn. 21.12.2017.
 • Decyzja Nr 28/2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych metodą tutoringu.
 • Model współpracy z pracodawcami został określony przez Zarz. nr 68/2014 Rektora z dn.31.10.2014, zm. Zarz. nr 44/2015 z dn. 30.09.2015
  • Zał.1 – Udział pracodawców w projektowaniu efektów kształcenia
  • Zał.2 – Wzór bazy NA z doświadczeniem praktycznym
  • Zał.3 – Wzór wydziałowej bazy danych pracodawców
  • Zał.4 – Ocena efektów kształcenia
  • Zał.5 – Ocena programu kształcenia
  • Zał.6 – Wzór oferty dla biznesu
  • Zał.7 – Ankieta oceny pracownika odbywającego staż
 • Przyporządkowanie do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych kierunków studiów prowadzonych w UKSW przed 2019/20.
3.  dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania
 • Nowa Księga procedur – link
 • Księga procedur – cz.1cz.2
 • Regulaminy studiów – link
 • efekty kształcenia – link
 • efekty uczenia się wraz z programami studiów – link
 • Efekty kształcenia dla przedmiotów ogólnouczelnianych zostały ustalone na podstawie opisów efektów będących załącznikami do rozp. MNiSW z dn. 02.11.2011 (Dz.U.253.1520) na posiedzeniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 4 marca 2015 – wyciąg z protokołu tego posiedzenia, dotyczący efektów kształcenia dla “ogunów” – pobierz
 • Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora UKSW z dn. 09.04.2021 r. ws.
  organizacji kształcenia przygotowującego studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub nauczyciela psychologa
4. dotyczące zasad rekrutacji
 • Biuro Rekrutacji – link
 • opłaty rekrutacyjne od 2022/2023 – link
 • Uchwała Nr 75/2021 Senatu UKSW z dn. 25.06.2020 ws.
  warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w UKSW na rok akademicki 2022/2023.
 • Uchwała Nr 94/2020 Senatu UKSW z dn. 25.06.2020 ws.
  warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w UKSW na rok akademicki 2021/2022, z późn. zm. – tekst jednolity
5. dotyczące toku studiów
 • Dział Kształcenia – w zakładkach:
  • Dokumentacja przebiegu studiów – link
  • Uznawanie osiągnięć – link
6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich i jednostek ogólnouczelnianych oraz wsparcia NA
 • Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dn. 03.06.2013 ws.
  ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych, zmieniona Decyzją nr 3/2014 z dn. 06.06.2014
 • Wyniki ankiet studenckich dostępne są na poszczególnych stronach wydziałowych (WTWPKWFCh, WNHS, WSE, WPiAWNHWMPWNPWBNSWSRWMCM).
  Natomiast wyniki pozostałych ankiet oraz raporty z badań ewaluacyjnych dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Badań Jakości Kształcenia UKSW – link…
 • zakładka Pracownicy, a w szczególności:
  • projekty podnoszące kompetencje dydaktyczne – link
  • obowiązki NA – link
 • oraz inicjatywa Tygodnia Jakości Kształcenia organizowanego przez CWD Centrum Wsparcia Dydaktyki – link do TJK I, link do TJK II
7. dotyczące praktyk i kariery zawodowej
 • NOWY Regulamin praktyk – link
 • Biuro Karier – link
 • dawne Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego – link
8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia
 • Centrum Wsparcia Studenta – link
  • poradnik dla studentów 1 roku – link
  • projekt wsparcia studenta – link
 • Dział Pomocy Materialnej – link
 • Pełnomocnik Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami – link
 • strona www UKSW – zakładka STUDENCI – link
Skip to content