JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

AKTA PRAWNE

I. Wewnętrzne akty prawne

a). konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie:

 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 2 października 2015 r.
  w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • załącznik nr 1– struktura organizacyjna WSZJK
 • załącznik nr 2– SZJK na Wydziałach
 • załącznik nr 3– harmonogram
 • załącznik nr 4– działania związane z zapobieganiem plagiatom
 • Zarz.Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 2016 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK)
  zm. US Nr 231/2016 (przedstawiciel SaD), US Nr 20/2017 (nowy czł. WNH)

b). dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach, st. doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Uchwała Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych, dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
 • załączniki 1-3
  • załącznik nr 1 – Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku/studiach podyplomowych
  • załącznik nr 2.1 – Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
  • załącznik nr 2.2 – Dokumentacja związana z programem studiów na studiach podyplomowych
  • załącznik nr 3 – Wzór matrycy
 • edytowalne wersje załączników 1-3
 • Decyzja 4/2013 Rektora UKSW, z dnia 31 stycznia 2013, w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa)
 • Załącznik nr 1

c). dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania.

Księga procedur

d). dotyczące zasad rekrutacji:

 • Uchwała Nr 48/2017 Senatu UKSW z dnia 25 maja 2017 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018
 • załącznik nr 1– kandydaci z polską maturą, polskim dyplomem
 • załącznik nr 2– kandydaci z maturą zagraniczną, dyplomem zagranicznym
 • Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących
  postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2017/2018
 • załącznik nr 1– wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

e). dotyczące toku studiów:

f). dotyczące oceny nauczycieli akademickich i jednostek ogólnouczelnianych

 • Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • załącznik nr 1
 • Decyzja nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniająca Decyzję nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • załącznik nr 1

g). dotyczące funkcjonowanie biura karier i in.

 • Zarządzenie Nr 61/2012 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 19 września 2011r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienionego zarządzeniem Rektora UKSW Nr 3/2008 z dnia 21 stycznia 2008r. (zawiera ujednolicony tekst zarządzenia)
 • załącznik– regulamin BK

h). dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia

 • Obwieszczenie Nr 10/2016 Rektora UKSW z dnia 14 września 2016 r. ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia 52/2014 z dn. 25 sierpnia 2014 ws. Regulaminu Pomocy Materialnejdla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kolejne zmiany w tym zarządzeniu to:
 • Zarządzenie 12/2017Rektora UKSW z dn. 6 marca 2017 (rachunek bankowy, zasady sładania wniosków, zmiana zał. 2,3,5 oraz dodanie zał. 11 i 12)

II. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych – prezentacja

System podejmowania decyzji

Upoważnione organy i jednostki UKSW oraz ich zadania:

 • Rektor (z upoważnienia zadania te wykonuje prorektor właściwy ds. kształcenia)
 • Senat UKSW
 • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje ds. jakości ksztacenia w jednostkach
 • Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje dydaktyczne
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dziekan
 • Kierownik jednostki ogólnouczelnianej
 • Ośrodek Badań Jakości i Ewaluacji UKSW
 • Biuro Karier
 • Dział Kształcenia
 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Doktorantów
 • Centrum Systemów Informatycznych
 • Audyt wewnętrzny

III. Poprzednie akty:

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości:

dokumenty dotyczące tworzenia programów kształcenia:

 • Uchwała Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających, po zmianach Uchwałą 98/2015 z dn.25.06.2015 i Uchwałą 54/2016 z dn.21.04.2016.
 • załącznik nr 1– Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku
 • załącznik nr 2– Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
 • załącznik nr 3– Wzór matrycy
 • załącznik nr 4– Kalkulacja (jednorazowych) kosztów uruchomienia kierunku

Zasady rekrutacji:

Skip to content