KIERUNEK
LEKARSKI
studia niestacjonarne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
KIERUNEK
PIELĘGNIARSTWO
studia stacjonarne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
KIERUNEK
LEKARSKI
studia stacjonarne
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Cardinal Wyszyński University in Warsaw
PlayPause
Slider

STUDIA NIESTACJONARNE
NA KIERUNKU LEKARSKIM

Zarządzenie Nr 62-2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie uruchomienia formy studiów niestacjonarnych na jednolitych studiach magisterskich
na kierunku lekarskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KIEROWNIK KIERUNKU LEKARSKIEGO


prof. UKSW, dr hab. nauk medycznych Andrzej Kotela

Dyżur
środa: godz. 19:00-20:00
a.kotela@uksw.edu.pl

Przygotowany program studiów był przez kilka miesięcy udoskonalany na drodze konsultacji z przedstawicielami świata medycznego, reprezentującymi różne specjalności, posiadającymi doświadczenie w działalności naukowej oraz dydaktycznej, prowadzonej w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. Program ten był również omawiany ze studentami końcowych lat studiów na kierunku lekarskim, prowadzonych przez inne Uczelnie w Polsce, którzy chętnie przedstawiali sugestie, dotyczące nie tyle tematyki, co optymalnego sposobu kształcenia.

Program studiów zapewnia realizację wszystkich efektów kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ze zm. (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 345).Jednocześnie w nowatorski sposób potraktowano w nim nauczanie wielu przedmiotów, uwzględniając aktualny stan wiedzy i kierunki rozwoju nauk medycznych. W programie ujęto wiele godzin zajęć z zakresu nauk podstawowych, w tym: genetyki i cytogenetyki, biologii molekularnej, immunologii, biochemii, których nauczanie będzie się odbywało w ramach zajęć wprowadzających oraz w formie tzw. nauczania zintegrowanego, co jest elementem nowatorskim z punktu widzenia sposobu nauczania. Nauczanie zintegrowane ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych, co ułatwi studentom przyswajanie i utrwalanie wiedzy, a także pozwoli im na lepsze zrozumienie patomechanizmów chorób, diagnostyki czy profilaktyki. W bloki nauczania zintegrowanego włączono również zajęcia z farmakologii, aby umożliwić studentom równoległe nabywanie wiedzy, dotyczącej aspektów klinicznych oraz metod leczenia chorób, co również jest podejściem nowatorskim. W programie studiów ujęto nieprowadzony jeszcze przez żadną inną Uczelnię przedmiot „Polipragmazja i indywidualizacja leczenia”. Po podstawowym cyklu przedmiotów z zakresu nauk podstawowych w programie uwzględniono szereg zajęć, przygotowujących studentów do rozpoczęcia kształcenia w zakresie nauk klinicznych. Zajęcia te dotyczą technik radzenia sobie ze stresem, sztuki zbierania wywiadów lekarskich, podstaw badania lekarskiego, ale też wyszukiwania, oceny i interpretacji wyników badań naukowych, etyki lekarskiej z elementami filozofii, profesjonalizmu lekarskiego, czy komunikacji lekarz-pacjent oraz komunikacji w zespole wielodyscyplinarnym. W programie ujęto również szeroką gamę zajęć fakultatywnych, które połączono w bloki tematyczne: badania naukowe w medycynie; informatyka medyczna; podstawy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia; medycyna estetyczna; seksuologia, prokreacja, medycyna matczyno – płodowa; holistyczna koncepcja człowieka chorego. Osobny blok zajęć fakultatywnych dotyczy szeroko rozumianej tematyki medycyny wojskowej i będzie w całości realizowany przez kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego. Uruchamiane będą te zajęcia, na które zapiszą się studenci, co będzie uważane za wskaźnik zapotrzebowania na pogłębienie wiedzy w zakresie danej tematyki oraz atrakcyjności zajęć. Tak szerokiej puli przedmiotów fakultatywnych nie oferuje żadna uczelnia w kraju.Przygotowany program studiów był przez kilka miesięcy udoskonalany na drodze konsultacji z przedstawicielami świata medycznego, reprezentującymi różne specjalności, posiadającymi doświadczenie w działalności naukowej oraz dydaktycznej, prowadzonej w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. Program ten był również omawiany ze studentami końcowych lat studiów na kierunku lekarskim, prowadzonych przez inne Uczelnie w Polsce, którzy chętnie przedstawiali sugestie, dotyczące nie tyle tematyki, co optymalnego sposobu kształcenia. (Przygotowała: prof. UKSW. dr hab. Grażyna Gromadzka)

Skip to content