Przejdź do treści

Egzamin dyplomowy poprawkowy pielęgniarstwo

Egzamin dyplomowy pielęgniarstwo

lokalizacja / termin / składy komisji egzaminacyjnych

TEMATY PRAC – LICENCJAT

tematy prac licencjackich_2023/2024 – załącznik

ZAGADNIENIA DO EGZAMINÓW 2022/2023:

PLIKI DO POBRANIA:

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Tematyka prac dyplomowych na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo powinna dotyczyć
   – opieki/pielęgnowania osoby zdrowej/chorej
   – metodą badawczą jest analiza indywidualnego przypadku.
  2. Przygotowując pracę dyplomową student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu poprawnego redagowania tekstu naukowego, posługiwania się terminologią właściwą dla danej profesji, znajomością zasad posługiwania się cytatem, sporządzania bibliografii załącznikowej.
  3. Za zgodą promotora praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym (praca dyplomowa przygotowana w języku obcym musi zawierać streszczenie w języku polskim).
  4. Stałymi elementami konstrukcyjnymi pracy dyplomowej są
   – strona tytułowa
   – spis treści
   – część teoretyczna (wprowadzenie do problematyki badań, uzasadnienie wyboru tematu)
   – część metodologiczna (określenie celu badania, określenie problemu badania, opis metody
   i narzędzia)
   – część analityczna (opis materiału, opis dotychczasowej wiedzy dotyczącej omawianego przypadku, opis sytuacji zdrowotnej podmiotu badań i jego analiza, opis proponowanych działań pielęgnacyjnych / interwencyjnych)
   – podsumowanie (opis stopnia realizacji przyjętego celu badania)
   – wnioski (główne konkluzje wynikające bezpośrednio z przeprowadzonego badania niebędące powtórzeniem wyników)
   – piśmiennictwo (przygotowane zgodnie z wytycznymi International Committee of Medical Journal Editors, jak dla publikacji biomedycznych.
  5. Praca dyplomowa powinna być przygotowana w edytorze tekstowym (np.: MS Word, OpenOffice) z użyciem czcionki Times New Roman (rozmiar 12, tekst wyjustowany obustronnie, interlinia 1,5 wiersza, marginesy normalne – po 2,5 cm marginesy górny, dolny i prawy, natomiast margines lewy 3,0 cm). Numeracja rozdziałów/podrozdziałów powinna być jednolita w całej pracy dyplomowej, nowy rozdział/podrozdział należy rozpoczynać od nowej strony. Strony powinny zostać ponumerowane (z wyłączeniem strony tytułowej). Objętość pracy dyplomowej na studiach I stopnia nie powinna być mniejsza niż 25 stron bez piśmiennictwa oraz ewentualnego aneksu.
  6. Prace umieszcza się w wersji elektronicznej w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) według „Procedury składania pracy dyplomowej w elektronicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD)”
  7. Dodatkowo należy przynieść do dziekanatu pracę licencjacką w formie papierowej, wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie.
  8. Student przy składaniu pracy dyplomowej zobowiązany jest do złożenia stosownych oświadczeń. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

PROCEDURA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Po zaakceptowaniu pracy przez promotora na seminarium dyplomowym  student składa podanie do dziekanatu  (na e-mail: wmcm@uksw.edu.pl) o przyjęcie pracy dyplomowej (do pobrania na dole strony).

Następnie na podstawie tego podania pracownik dziekanatu wprowadza temat pracy dyplomowej oraz dane promotora do  systemu USOS, aby umożliwić studentowi archiwizację pracy w APD.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej – do pobrania na dole strony.

Student po zalogowaniu się  do APD: https://apd.uksw.edu.pl postępuje według następującej procedury (na dole dokumentu jest link do instrukcji z ilustracjami):

KROK 1: Student wprowadza do APD streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i opcjonalnie w języku angielskim oraz tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski, a także składa oświadczenie: – POBIERZ

W celu przejścia na kolejny krok, student musi wybrać opcję „zapisz dane pracy”, a następnie wybrać „Przejdź do dodawania plików”.

KROK 2: Student przesyła do APD pracę dyplomową w pliku pod nazwą (nazwa wg schematu:

kod wydziału-nr  albumu-LIC/MGR/INZ). Praca powinna być nie większa niż 15 MB. Jeżeli praca pisemna jest większa, wówczas należy z pracy wyodrębnić wszystkie elementy niebędące tekstem (zdjęcia, materiały audiowizualne, modele 3D itp.) i załączyć je oddzielnie w formacie PDF, TEX, LATEX lub zbiorczym archiwum zip jako załącznik do pracy. Przy przesyłaniu takiego pliku w polu „Rodzaj” należy wybrać „Inny”.

Po zakończeniu wprowadzania danych student wybiera opcję „Przekaż do zatwierdzenia przez opiekuna”.

KROK 3: Po wysłaniu plików przez studenta na koncie promotora pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych o pracy dyplomowej oraz raport z badania antyplagiatowego w systemie JSA. W sytuacji, w której APD automatycznie nie przesłało pracy do systemu JSA, promotor sam zarządza badanie poprzez przycisk „Zarządzaj badaniem”, a następnie wybiera opcję „Zleć badanie”.

Dodatkowo APD wygeneruje wiadomość przesyłaną na wprowadzony w systemie USOS adres e-mail promotora o zmianach na jego koncie, co pozwala na szybkie zatwierdzenie zmian dokonanych przez studenta. Po sprawdzeniu tych danych, złożeniu w systemie oświadczenia oraz akceptacji raportu z systemu JSA (promotor go otwiera, zatwierdza i wysyła pocztą elektroniczną do dziekanatu) promotor przekazuje pracę do dalszego procedowania, tj. do wystawienia recenzji.

Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez promotora, student składa w dziekanacie kartę pracy dyplomowej (podpisany wydruk z APD). Po wyznaczeniu przez dziekana składu komisji egzaminacyjnej, pracownik dziekanatu uzupełnia w systemie USOS dane dotyczące składu i terminu posiedzenia komisji egzaminacyjnej.

Po wprowadzeniu do systemu składu komisji promotor i recenzent otrzymują informację, że praca jest przygotowana do wystawienia recenzji i oceny.

Po zakończeniu wprowadzania danych według instrukcji student powinien wybrać opcję „Przekaż do zatwierdzenia przez promotora” i zatwierdzić zmiany.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej konieczne jest wypełnienie i zatwierdzenie elektronicznej karty obiegowej studenta – zgłoszenia o wygenerowanie karty obiegowej należy składać pod adresem e-mail: wmcm@uksw.edu.pl

Składając pracę dyplomową należy przesłać do dziekanatu na mail wmcm@uksw.edu.pl:

 1. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom 60 zł – opłata obowiązuje studentów zaczynających studia przed rekrutacją w 2019/2020 (na indywidualny nr konta w systemie USOSweb),
 2. wniosek o wydanie bezpłatnego odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim – POBIERZ
 3. życiorys zawodowy – studenci muszą dostarczyć do dziekanatu w formie edytowalnej (w pliku WORD) życiorys zawodowy, który opisuje osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (praktyki studenckie/staże, udział i osiągnięcia w kołach naukowych, otrzymane nagrody itp.), POBIERZ
 4. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (dla osób chcących dyplom w języku obcym dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku obcym wynosi 20 zł płatne na indywidualne konto w systemie USOSweb) – POBIERZ

Absolwentom UKSW uczelnia wydaje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementami od rekrutacji w 2019/2020.

Szczegółowa instrukcja archiwizacji w APD wraz z ilustracjami:

https://apd.uksw.edu.pl/documents/page/instrukcje/?_s=1

pliki do pobrania:

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Informacje dla Studentów – egzamin dyplomowy pielęgniarstwo
podanie o przyjęcie pracy
praca dyplomowa strona tytułowa