Przejdź do treści

Z dniem 1 stycznia 2021 r. z ramienia Ministerstwa Zdrowia na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW w Warszawie rozpoczęła się realizacja projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”.

W ramach realizacji projektu zostanie utworzone i utrzymane Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) dla kierunku pielęgniarstwo. MCSM zostanie wyposażone w specjalisty sprzęt umożliwiający szkolenia praktyczne dla studentów z zakresu symulacji medycznej. Przeprowadzone zostaną szkolenia kadry Uczelni, w tym przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w MCSM. Dzięki szkoleniom kadra dydaktyczna będzie mogła opracować specjalne scenariusze symulacyjne, które będą podstawą do prowadzenia zajęć dla studentów. W ramach projektu zaplanowano zajęcia dodatkowe dla grupy 56 studentów i studentek na kierunku pielęgniarstwo.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo na UKSW. Projekt stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa realizując tym samym założenia POWER w zakresie poprawy jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

Celem pośrednim projektu jest promowanie zawodu pielęgniarki w sytuacji deficytów kadrowych tego zawodu w Polsce. Uzupełnienie oferty o metody symulacji w procesie nauczania jest kluczowym elementem unowocześnienia procesu edukacji pielęgniarek.

Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Numer projektu: Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do: 2023-12-31

Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE

Liczba uczestników: 12 osób – kadra Uczelni, 56 osób – studenci i studentki kierunku pielęgniarstwo

miejsce: Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa (Młociny)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wynosi 2 599 993,87 zł, z czego środki UE stanowią 2 191 274,83 zł, a środki z dotacji celowej stanowią 408 719,04 zł.

Harmonogram szkoleń dla studentów będzie aktualizowany na bieżąco.

Harmonogram CZERWIEC 2023

Harmonogram MAJ 2023 (harmonogram zajęć w soboty na końcu dokumentu)

Harmonogram KWECIEŃ

Dokumenty rekrutacyjne dla kadry:

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów: