Przejdź do treści

W dniu 2 lutego 2023 prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłosił prof. Przemysław Mitkowski, że rok 2023 będzie Rokiem Walki z Hipercholesterolemią.

W związku z realizacją projektu naukowego Nowy Lek, polegającego na monitorowaniu pacjenta w przyjmowaniu nowo przepisanej statyny, realizowanego w ramach Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW, staramy przygotować lekarzy i farmaceutów do wspólnej pracy przy tym bardzo ważnym projekcie edukacyjnym. Bardzo niska świadomość występowania tego czynnika ryzyka – tylko 2 osoby na 10 wiedzą, jakie mają stężenie cholesterolu całkowitego i/lub cholesterolu LDL.

W imieniu Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Marka Stokłosy informujemy o rozpoczęciu pionierskiego programu badawczego pilotażowej usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii we współpracy z aptekami działającymi pod marką Gemini.

Decyzją nr 21/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu: „Opieka farmaceutyczna u pacjentów z hipercholesterolemią”

Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, postanawia się co następuje: Powołuje się Zespół Zarządzający Projektem (ZZP) edukacyjno-badawczym pt. „Opieka farmaceutyczna u pacjentów z hipercholesterolemią” w ramach umowy pomiędzy UKSW a GEMINI Polska Sp. z.o.o. zawartej w Warszawie w dniu 23.11.2022 r. w składzie:

1)  dr n. farm. Piotr Merks – Kierownik Projektu;

2)  dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – Koordynator formalno-merytoryczny;

3)  mgr Iwona Kądziela – Główny Specjalista ds. projektów w zakresie rozliczania finansowego,

Powołuje się na poziomie naukowym Radę Naukową w składzie:

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip Szymański;
 • dr n. farm. Piotr Merks;
 • dr hab. n. med. Dagmara Hering;
 • dr hab. Adam Kobayashi, prof. uczelni;
 • dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński;
 • dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis;
 • dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska;
 • dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. uczelni;
 • dr hab. Agnieszka Neuman-Podczaska, prof. uczelni;
 • dr n. o zdr. Uruszla Religioni, prof. uczelni
 • dr Regis Vailllancourt, visiting profesor UKSW

Nadzór nad działaniami Zespołu Zarządzającego Projektem sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy międzynarodowej UKSW.

Hipercholesterolemia stanowi poważne wyzwanie w dzisiejszych czasach. Jedynie prawidłowe leczenie, monitorowanie stanu zdrowia i właściwa, kompleksowa opieka nad pacjentem mogą zminimalizować skutki występowania tego zaburzenia.

Edukacja pacjenta to bardzo ważny element podtrzymania efektywności terapii w hipercholesterolemii.